تاسیسات گستران : مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره از یک سری فعالیت های اخلاقی و کاملاً تخصصی تشکیل شده است که در آن مشاور تلاش می کند به مراجعه کننده کمک نماید تا رفتارهایـی انجام دهد و در مسـیری حرکت نمایـد تا به افق های روشن فردا دست یابد.

مشاوره شغلی عبارت است از تعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و هماهنگ باشد.

مشاورین مجرب تاسیسات گستران که همگی از اساتید مطرح و از چهره های موفق و شناخته شده این حوزه می باشند، در این شاخه دو دسته اطلاعات را مورد بررسی قرار می دهند: یک دسته اطلاعات مربوط به مشاغل و دسته دیگر اطلاعات مربوط به ویژگی ها و استعداد های فرد، و در جریان مشاوره تلاش می شود تا هماهنگی و تناسب بین این دو دسته اطلاعات مشخص شده و تعیین گردد تا چه اندازه شرایط مربوط یه یک حرفه با توانایی ها و ویژگی های فرد سـازگار است و کدام حرفه بهتـرین آینده را برای آن فرد   بنا می نهد.